AB Teknik Mevzuat

        

AT (Avrupa Topluluğu) Direktiflerinin genel içeriği aşağıdaki gibidir.

Kapsam  Kapsam, söz konusu direktifin kapsamına giren ürün gruplarını veya direktifle önüne geçilmek istenen tehlikelerin kapsamını tanımlar.

Ürünlerin piyasaya arzı ve hizmete sokulması  Üye devletler, yalnızca doğru şekilde kurulup, bakımı yapılıp ve tasarlanan amaca uygun olarak kullanıldığında kişilerin emniyet ve sağlığı ile direktifin kapsamına giren kamu yararını ilgilendiren öteki konularda tehlike yaratmayan ürünlerin piyasaya arzı ve hizmete sokulmasını temin için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Bu üye devletlerde bir pazar gözetimi yükümlülüğünü gerekli kılmaktadır.

Temel Gerekler  Temel gerekler direktifin eklerinde belirtilir ve direktifin amacına ulaşabilmesi için gerekli olan her şeyi kapsar. Sadece bu temel gereklerle uyumlu olan ürünler piyasaya sürülebilir ve hizmete sokulabilir.

Serbest dolaşım  Üye Devletler, CE işareti taşıyan ürünlerin uygulanan CE direktiflerinin bütün hükümleri ile uyumlu olduklarını kabul etmek zorundadırlar. Bu nedenle, Üye Devletler, CE işareti ile ilgili hükümler yanlış uygulanmadıkça, kendi sınırları içinde CE işareti taşıyan ürünlerin piyasaya sürülmesini veya hizmete sokulmasını yasaklayamaz, kısıtlayamaz veya engelleyemezler.

Uygunluk varsayımı  Referans numaraları AT Resmi Gazetesinde yayımlanan harmonize standartları uyumlaştıran ulusal standartlarla uyumlu olan ürünlerin bu standartlara eşdeğer temel gereklerle uyumlu oldukları kabul edilir.

Korunma önlemleri  Üye Devletler, amaca uygun olarak kullanıldıklarında, kişilerin sağlık ve güvenliğini veya direktifin kapsamına giren öteki kamu yararına ilişkin hususları tehlikeye atma ihtimali ortaya çıktığında, CE işareti taşıyan ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanması veya piyasadan toplatılması ile ilgili bütün önlemleri almakla yükümlüdürler.

Uygunluk Değerlendirmesi  Bir ürünün Topluluk piyasasına sürülmesinden önce, üretici CE işareti iliştirmek maksadıyla, ürününü ilgili direktifte belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutmak zorundadır.

Onaylanmış kuruluşlar  Üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi, Üye devletlerin ilgili direktifte belirtilen gerekleri karşılayan ve kendi sınırları içinde yerleşik bulunan kuruluşlar arasından atadığı onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

CE işareti  İlgili CE direktifinin bütün hükümleri ile uyumlu olan ürünler CE işareti taşımak zorundadırlar. Bu yüzden, CE işareti özellikle, ürünün ilgili direktifin gereklerine uygun olduğunu ve ilgili direktifte öngörülen uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçtiğini gösterir.

Uygulamada koordinasyonun sağlanması  Üye Devletlerden birisi veya Komisyon, bir uyumlaştırılmış standardın direktifin temel gereklerini karşılamadığını düşündüklerinde, konu 98/34/EC sayılı direktif tarafından oluşturulmuş olan Teknik Standartlar ve Düzenlemeler Komitesinin gündemine getirilir. Komisyon Komitenin görüşünü de göz önünde bulundurarak üye devletleri, standardın AT Resmi Gazetesinde yayımlanan listeden çıkartılıp çıkartılmayacağı konusunda bilgilendirir.

Uyum ve geçiş dönemi ile ilgili hükümler 

Üye devletlerin direktif hükümlerini ulusal mevzuatlarına mal etmeleri gerekmektedir. Alınan önlemleri de Komisyona bildirmekle yükümlüdürler. Üye Devletler, söz konusu direktifin uygulandığı tarihte kendi ülkesinde yürürlükte olan mevzuatla uyumlu olan ürünlerin piyasaya sürülmesine söz konusu direktifin belirleyeceği bir tarihe kadar izin vermekle yükümlüdür.

 

 

Üye Devletlerin asansörlerle ilgili kanunlarının yakınlaştırılmasına dair 
29 Haziran 1995 tarihli, 95/16/EC sayılı 

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ

OJ No L213 s.1, 1995/09/07

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,
Avrupa Topluluğunu kuran Anlaşmayı ve özellikle onun Madde 100a’sını dikkate alarak,

Komisyon’un  teklifini dikkate alarak,

Ekonomik ve Sosyal Komite’nin görüşünü dikkate alarak,

Uzlaştırma Komitesi tarafından 17 Mayıs 1995’de onaylanan ortak metnin ışığında, Anlaşmanın Madde 189b’de getirilen usule uygun davranarak,

Üye Devletlerin kendi topraklarında halklarının sağlığı ve emniyeti için sorumlu olması; 

Avrupa Konseyi tarafından Haziran 1985’de onaylanan, iç pazarın tamamlanmasına dair Beyaz Kitap’ın 65 ve 68. paragraflarının, kanunların yakınlaştırılmasına yönelik yeni bir yaklaşım getirmesi; 

Elektrikli, hidrolik veya yağ elektrikli (oil-electrically) asansörlere ilişkin Üye Devletlerin kanunlarının yakınlaştırılmasına dair 17 Eylül 1984 tarihli 84/529/EEC sayılı Konsey Direktifinin her tipteki asansör hareketinin serbestliğini sağlamaması, 84/529/EEC Direktifinin kapsamına almadığı asansör tiplerine yönelik çeşitli ulusal sistemlerin bağlayıcı hükümleri arasındaki uyumsuzlukların, Topluluk içindeki ticarete engel oluşturması; bu yüzden asansörlerle ilgili ulusal kuralların uyumlaştırılması gerekmesi; 

Makinalarla ilgili Üye Devletlerin kanunlarının yakınlaştırılmasına dair 89/392/EEC Direktifini tadil eden 20 Haziran 1991 tarihli 91/368/EEC sayılı Konsey Direktifi tarafından iptal edilen kaldırma ve mekanik taşıma aletlerine yönelik ortak hükümlerle ilgili Üye Devletlerin kanunlarının uyumlaştırılmasına dair 17 Eylül 1984 tarihli 84/528/EEC sayılı Konsey Direktifinin, 84/529/EEC Direktifi ve kendinden kuvvet alan sanayi kamyonları (self-propelled industrial trucks) ile ilgili Üye Devletlerin kanunlarının yakınlaştırılmasına dair 22 Aralık 1986 tarihli, 86/663/EEC sayılı Konsey Direktifi için bir çerçeve Direktif olarak iş görmesi;

Komisyonun 8 Haziran 1995 tarihinde, mevcut asansörlerin emniyetinin iyileştirilmesiyle ilgili Üye Devletlere yapılan 95/216/EEC sayılı tavsiyeyi benimsemesi;

Uygunluk değerlendirme işlemlerinin çeşitli safhalarına yönelik modüllerle ilgili 22 Temmuz 1993 tarihli 93/465/EEC sayılı Konsey Kararının hükümleri ve teknik uyum direktiflerinde kullanılması amaçlanan, CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve kullanımına yönelik kurallar arasından seçilen uygun uygunluk değerlendirme işlemleri, bununla uygunluk gösterdiği taktirde, bu Direktifin temel gerekleri istenen düzeyde emniyeti garanti etmesi;

(1) OJ No C 62, 11.3.1992, s.4 ve OJ No C 180, 2.7.1993, s.11.
(2) OJ No C 287, 4.11.1992, s.2.
(3) Avrupa Parlamentosunun 29 Ekim 1992 tarihli Görü?ü (OJ No C 305, 23.11.1992, s.114),
     Konseyin 16 Haziran 1994 tarihli ortak tutumu (OJ No C 232, 20.8.1994, s.1) ve 
     Avrupa Parlamentosunun 28 Eylül 1994 tarihli Karary (OJ No C 305, 31.10.1994, s.48).
(4) 90/486/EEC sayyly Direktif (OJ No L 270, 2,10,1990,s.21) ile tadil edilen Direktif, OJ No L 300,
19.11.1984, s.86.
(5) OJ No L 198, 22.7.1991, s.16.
(6) 88/665/EEC sayyly Direktif (OJ No L 382, 31,12,1988,s.42) ile tadil edilen Direktif, OJ No L 300, 19.11.1984, s.72.
(7) OJ No L 384, 31.12.1986, s.12.
(8) OJ No L 134, 20.6.1995, s.37.
(9) OJ No L 220, 30.8.1993, s.23.

Piyasaya sürülebilmelerini sağlamak için CE işaretinin, bu Direktifin temel sağlık ve emniyet gereklerini karşılayan asansörlere veya asansörlerin belli emniyet aksamına görünecek şekilde takılması gereği;

Bu Direktifin sadece genel temel sağlık ve emniyet gereklerini tanımlaması; imalatçıların bu temel koşullara uygunluğu kanıtlamalarına yardımcı olmak ve ayrıca temel gereklere uygunluğun doğrulanmasını sağlamak için asansörlerin dizaynından ve montajından doğan risklerin önlenmesiyle ilgili standartların Avrupa düzeyinde uyumlaştırılmasının arzu edilmesi; bu tip standartların özel hukuk kuruluşlarınca Avrupa düzeyinde oluşturulması ve bunların bağlayıcı olmama statülerini korumaları gereği; bu amaçla, Avrupa Standardizasyon Komitesinin (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesinin (Cenelec), 13 Kasım 1984 tarihinde Komisyon ile CEN ve Cenelec arasında imzalanan genel işbirliği ilkelerine uygun olarak, uyumlaştırılmış standartları benimseme hususunda yetkili kuruluşlar olarak kabul edilmesi; bu Direktif çerçevesinde uyumlaştırılmış bir standartın, teknik standartlar ve regülasyonlar(1) alanında bilgi sağlamaya yönelik bir yöntem getiren 28 Mart 1983 tarihli 83/189/EEC Konsey Direktifine ve yukarıda belirtilen genel ilkelere uygun olarak Komisyonun emriyle CEN ve/veya Cenelec tarafından benimsenen teknik bir spesifikasyon olması;

Monte edenlerin, bu Direktifin uygulanma tarihinden önce üretilen asansörleri piyasaya sürebilmesi için geçiş düzenlemelerine yönelik  hazırlık yapılabilmesi;

Bu Direktifin, asansörlerin oluşturduğu ve kullanıcılar ya da asansörün içindekiler tarafından kullanıldığında oluşan tüm riskleri kapsayacak şekilde mlanması; bu yüzden bu Direktifin, inşaat malzemeleriyle(2) ilgili Üye Devletlerin kanunlarının, regülasyonlarının ve idari hükümlerinin yakınlaştırılmasına dair 21 Aralık 1988 tarihli 89/106/EEC sayılı Konsey Direktifinin Madde 2 (3)’ü çerçevesinde bir Direktif olarak değerlendirilmesi;

AT anlaşmasının Madde 189b’sinin getirdiği usule uygun olarak benimsenen kanunları uygulayan önlemlerle ilgili, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon arasında geçici bir anlaşmanın 20 Aralık 1984 tarihinde yapılması ile ilgili olarak 

BU DİREKTİFİ BENİMSEMİŞTİR: 

BÖLÜM I
Kapsam, piyasaya sürme ve serbest dolaşım

Madde 1

1. Bu Direktif, sürekli olarak binalarda ve inşaatlarda çalışan asansörlere uygulanır. Ayrıca Ek IV’de listelenen asansörlerde kullanılacak emniyet parçalarına da uygulanır. 

2. Bu Direktifin amaçlarına uygun olarak, “asansör”, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzleme 15°den fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip ve; 

- kişilerin,

- kişilerin ve malların,

- ve sadece malların, eğer kabin müsaitse, yani bir kişi kabine zorlanmadan girebiliyorsa, ve kabinin  içinde veya kabindeki kişinin rahatça ulaşabileceği bir yerde kumanda cihazı bulunuyorsa, taşınmasının amaçlandığı bir cihazdır. 

(1) 94/10/EEC sayyly Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (OJ No L 100, 19,4,1994,s.30) ile tadil edilen Direktif,
     OJ No L 109, 26.4.1983, s.8.
(2)  OJ No L 40, 11.2.1989, s.12.

Esnek olmayan raylar üzerinde hareket etmese bile sabit bir hat üzerinde gidip gelen asansörler bu Direktif kapsamındadır. (örneğin makas asansörleri-scissor lifts) 

3. Direktif: 

-kamu ya da özel insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai  hatlara,

-askeri veya güvenlik amaçlı özel tasarlanmış ve inşa edilmiş asansörlere,

-madenocağı  vinçlerine,

-sahne asansörlerine,

- ulaşım amaçlı asansörlere,

-makinaya bağlı ve sadece işyerine giriş amaçlı asansörlere,

-dişli rayda çalışan trenlere,

-insan veya insan ve eşya taşıma amaçlı asansörlere yönelik inşaat alanında kullanılan yük asansörlerine, uygulanmaz. 

4. Bu Direktifin amaçlarına uygun olarak:

 -”asansör monte eden”, asansörün dizaynından, imalatından, montajından ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve CE işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen özel veya tüzel kişi anlamına gelir,

-”asansörü piyasaya sürmek”, monte eden firmanın asansörü kullanıcıya ilk hazır hale getirişinde olur,

-”emniyet aksamı”, Ek IV’de listelenen aksamlar anlamındadır.

-”emniyet aksamı imalatçısı”, emniyet aksamının dizaynından ve imalatından sorumlu olan ve CE işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen özel veya tüzel kişi anlamına gelir,

-”model asansör”, objektif parametreler tarafından tanımlanan model asansörlere uyan ve benzer emniyet aksamlarını kullanan asansörler için karşılanacak emniyet gereklerini gösteren temsili bir asansör anlamındadır.

Model asansör ve model asansörden çıkarılan asansör parçalarını oluşturan asansörler arasındaki izin verilen tüm varyasyonlar, teknik dosyada açıkça belirtilmelidir (maximum ve minimum değerlerle).

Hesaplar ve/veya dizayn planları bazında temel emniyet gereklerini karşılamak için bir ekipman dizisinin benzerliğini göstermeye izin verilmiştir.

5. Asansörlere yönelik olarak, bu Direktifte atıfta bulunulan risklerin tamamı ya da bir bölümü belirli Direktiflerin kapsamına giriyorsa, bu Direktif bu tip asansörlere ve risklere o belirli Direktiflerin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren uygulanmaz veya uygulanması durdurulur.

Madde 2

1. Üye Ülkeler: 

-amacına uygun olarak montajı, bakımı yapıldığında ve kullanıldığında insanların sağlık veya emniyetini, yerine göre malların emniyetini tehlikeye atmayacak, bu Direktif kapsamına giren asansörlerin piyasaya sürülebilmesini veya hizmete sokulabilmesini,

-amacına uygun olarak montajı, bakımı yapıldığında ve kullanıldığında insanların sağlık veya emniyetini veya yerine göre malların emniyetini tehlikeye atmayan asansörlere monte edilen bu Direktif kapsamındaki emniyet aksamının piyasaya sürülebilmesini ve hizmete sokulabilmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

2. Üye Devletler, binadaki ya da imalattaki işlerden sorumlu kişi ile asansörü monte eden kişinin bir yandan birbirlerine gerekli bilgiyi vermelerini diğer yandan ise asansörün iyi çalışmasını ve emniyetli kullanımını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

3.Üye Devletler, asansör boşluğunun asansörün çalışması ve emniyeti için gerekenin dışında bir boru tertibatı, tel sistemi ya da donatım içermemesini sağlayacak gerekli tüm önlemleri alacaktır.

4. Paragraf 1, 2 ve 3 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Direktif hükümleri, asansörlerin Direktifte belirlenmemiş bir şekilde değiştirilmesi anlamına gelmemesi şartıyla, Üye Devletlerin sözkonusu asansörler hizmete girdiğinde veya kullanıldığında kişilerin korunmasını sağlamak için gerekli gördükleri bu tip gerekleri Anlaşmaya uygun olarak koyma haklarını etkilemez.

5. Ticaret Fuarlarında, sergilerde veya gösterilerde, görünür bir işaretin, asansörlerin  ya da emniyet aksamlarının yürürlükte olan Topluluk hükümlerine uygun olmadığını ve asansörü monte eden firma, emniyet aksamlarının imalatçısı ya da imalatçının Toplulukta yerleşik bulunan yetkili temsilcisi tarafından uygun hale getirilene kadar satışa çıkarılamayacağını açıkça göstermesi durumu haricinde, Üye Devletler, yürürlükteki Topluluk hükümlerine uymayan asansörlerin veya emniyet aksamlarının sergilenmesini engelleyemez. Gösteri sırasında, kişilerin korunması için yeterli emniyet önlemleri alınacaktır.

Madde 3

Bu Direktif kapsamındaki asansörler, Ek I’de getirilen temel sağlık ve emniyet gereklerini karşılamalıdır.

Bu Direktif kapsamındaki emniyet aksamı Ek I’de getirilen temel sağlık ve emniyet gereklerini karşılamalı veya monte edildikleri asansörün adı geçen temel gerekleri karşılamasını sağlamalıdır.

Madde 4

1. Üye Devletler, bu Direktife uygun asansörlerin ve/veya emniyet aksamının kendi ülkelerinde piyasaya sürülmesini veya hizmete sokulmasını yasaklayamaz, sınırlayamaz veya engelleyemez.

2. Üye Devletler, imalatçının veya onun Toplulukta yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin beyanına dayanarak, bu Direktif kapsamındaki asansörlere takılması düşünülen aksamların piyasaya sürülmesini yasaklayamaz, sınırlayamaz veya engelleyemez.

Madde 5

1. Üye Devletler Ek II’de adı geçen AT uygunluk beyanını ile birlikte CE işaretini taşıyan asansörlerin ve emniyet gereklerinin , Bölüm II’de getirilen uygunluk değerlendirme işlemleri de dahil olmak üzere, bu Direktif hükümlerinin tümüne uyduğunu kabul eder.

Uyumlaştırılmış standart olmaması durumunda Üye Devletler, Ek I’deki temel sağlık ve emniyet gereklerinin doğru uygulanması için önemli ya da ilgili gördükleri mevcut ulusal teknik standartları ve spesifikasyonları ilgili tarafların dikkatine sunmak için gerekli gördüğü önlemleri alır.

2. Ulusal mevzuata aynen geçirilen referansı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlanmış olan bir uyumlaştırılmış standart, bir veya daha fazla temel sağlık ve emniyet gereğini kapsadığında:

- o standarda uygun imal edilen asansörlerin ilgili temel gereklere uygun olduğu varsayılır, ya da

- o standarda uygun imal edilen emniyet aksamının doğru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel gereklere uymasını sağlamak için uygun olduğu varsayılır.

Üye Devletler, ulusal mevzuata geçirilen uyumlaştırılmış standartların referanslarını yayınlar.

3. Üye Devletler, uyumlaştırılmış standartların hazırlanma ve izlenme işleminin üzerinde ulusal düzeyde sanayinin her iki tarafının da bir etkisi olabilmesi için uygun önlemler alınmasını sağlar.

Madde 6

1. Bir Üye Devlet veya Komisyon Madde 5(2)’de atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartların Madde 3’de atıfta bulunulan temel gerekleri tamamen karşılamadığını düşünürse, ilgili Üye Devlet, konuyu nedenlerini de belirterek, 83/189/EEC Direktifi çerçevesinde kurulan Komiteye getirir. Komite gecikmeden bir görüş sunar.

Komite’nin görüşünün alınması üzerine, Komisyon, Üye Devleti, Madde 5 (2)’de sözedilen yayınlanmış bilgiden bu standartları çıkarmanın gerekip gerekmediği hususunda bilgilendirir.

2. Komisyon, paragraf 3’te belirtilen prosedüre uygun olarak bu Direktifin yeknesak bir şekilde pratik uygulanmasını sağlama görüşüyle her tür uygun önlemi benimseyebilir.

3. Komisyona, bir Komisyon temsilcisinin başkanlık ettiği ve Üye Devlet temsilcilerinden oluşan bir Daimi Komite yardım eder.

Daimi Komite kendi usul kurallarını oluşturur.

Komisyon temsilcisi, Daimi Komiteye alınacak önlemlerin bir taslağını sunar. Komite taslakla ilgili görüşünü, konunun aciliyetine göre başkanın belirleyeceği, gerekirse oylama ile belirlenen, bir zaman zarfında sunar.

Görüş tutanağa kaydedilir, ayrıca her Üye Devletin kendi durumunu tutanağa kaydettirmeyi talep etme hakkı vardır.

Komisyon, Daimi Komitenin sunduğu görüşü, en ciddi biçimde dikkate alır. Komisyon, Komiteyi görüşünün ne şekilde dikkate alındığından haberdar eder.

4. Daimi Komite, ayrıca bu Direktifin uygulanışıyla ilgili olan ve başkan tarafından ya kendi inisiyatifiyle ya da bir Üye Devletin talebiyle ortaya atılan bir sorunu inceler.

Madde 7

1. Bir Üye Devlet, CE işareti taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bir asansörün veya emniyet aksamının kişilerin ve uygun olduğunda malların emniyetini tehlikeye atabileceğini doğrularsa, onu piyasadan çekecek, piyasaya sürülmesini engelleyecek veya serbest dolaşımını kısıtlayacak tüm önlemleri alır.

Üye Devlet, bu tip bir önlemi, kararının gerekçesiyle birlikte, özellikle de bu uymama durumunun

a) Madde 3’de sözedilen temel gerekleri karşılayamama,

b) Madde 5 (2)’de sözedilen standartların yanlış uygulanması

c) Madde 5 (2)’de sözedilen standartlardaki eksiklik yüzünden olup olmadığını Komisyona derhal bildirir.

2. Komisyon, mümkün olduğu kadar çabuk, ilgili taraflara danışır. Bundan sonra, eğer Komisyon:

- önlemlerin haklılığı kabul edilirse, girişimde bulunan Üye Devlete ve diğer Üye Devletlere durumu derhal bildirir; paragraf 1’de bahsedilen karar standartlardaki eksikliğe dayandırılıyorsa, Komisyon ilgili taraflara danıştıktan sonra, konuyu Madde 6 (1)’de sözedilen Komiteye getirir, eğer kararı alan Üye Devlet kararında ısrarlı ise Komisyon Madde 6 (1)’de bahsedilen işlemi uygular,

- önlemlerin haklılığı kabul edilmezse, girişimde bulunan Üye Devleti, asansörü monte eden firmayı, emniyet aksamlarının imalatçısını ya da onun Toplulukta yerleşik bulunan yetkili temsilcisini derhal haberdar eder.

3. Uygun olmayan bir asansör ya da emniyet aksamı CE işareti taşıyorsa, yetkili Üye Devlet işareti takana karşı uygun işlemi yapar ve Komisyon ile diğer Üye Devletleri bundan haberdar eder.

4. Komisyon, Üye Devletlerin işlemin gelişmelerinden ve sonuçlarından haberdar edilmelerini sağlar.

BÖLÜM II
Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

Madde 8

1. Ek IV’de listelenen emniyet aksamlarının piyasaya sürülmesinden önce, emniyet aksamı üreticisinin veya onun Toplulukta yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin:

a) i) ya emniyet aksamı modelini, Ek V’e göre AT tip-incelemesine ve Ek XI’e göre yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından yapılacak imalat denetimine sunması;

     ii) ya emniyet aksamı modelini Ek V’e göre AT tip-incelemesine ve imalat denetimine yönelik Ek VIII’e göre bir kalite güvence sistemini işletmesi;

      iii) ya da Ek IX’a göre tüm kalite güvence sistemini işletmesi;

b) Kullanılan Ek’te (duruma göre Ek VIII, IX veya XI) verilen spesifikasyonları dikkate alarak, her emniyet aksamına CE işaretini iliştirilmesi ve Ek II’de listelenen bilgiyi içeren uygunluk beyanı düzenlemesi;

c) uygunluk beyanının bir kopyasını emniyet aksamının son üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklaması,  gerekmektedir.

2) Piyasaya sürülmeden önce, bir asansör aşağıdaki işlemlerden birinden geçmesi gerekmektedir:

i) eğer Ek V’de bahsedilen AT tip-incelemesi yapılan bir asansöre göre dizayn edilmişse,

- Ek VI’da sözedilen son muayeneyi, veya

- Ek XII’de sözedilen kalite güvence sistemini, veya

- Ek XIV’de sözedilen kalite güvence sistemini uygulayarak kurulur, monte edilir, test edilir.

Bir taraftan dizayn ve kurma safhalarına yönelik işlemler diğer taraftan monte ve test safhaları aynı asansör üzerinde yapılabilir.

ii) veya eğer Ek V’de sözedilen AT tip-incelemesi yapılmış bir model asansöre göre tasarlanmış ise,  

- Ek VI’da sözedilen son muayeneyi veya

- Ek XII’de sözedilen kalite güvence sistemini veya

- Ek XIV’de sözedilen kalite güvence sistemini uygulayarak kurulur, monte ve test edilir.

iii) veya  uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygun  tasarlanmamış ise dizaynın bir incelemesinin eşlik ettiği  Ek XIII’e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan bir asansöre göre tasarlanmışsa,

- Ek VI’da sözedilen son muayene; veya

- Ek XII’ye uygun olarak kalite güvence sistemi, veya

- Ek XIV’e uygun olarak kalite güvence sistemi uygulanarak monte edilir, kurulur ve test edilir.

iv) veya Ek X’da sözedilen bir onaylanmış kuruluş tarafından birim doğrulama işlemi yapılır.

v) veya Ek XIII’e göre kalite güvence sistemine tabi olur, eğer bu, uyumlaştırılmış standartlara tamamen uygun değilse, dizayn incelenir.

Yukarda bahsedilen (i), (ii) ve (iii) durumlarında dizayndan sorumlu kişinin kurmadan, monteden ve testten sorumlu kişiye mutlak emniyetle çalışabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi sağlaması gerekir.

3. Paragraf 2’de sözedilen tüm durumlarda:

-monte eden kullanılan Ek’te (duruma göre Ek VI, X, XII, XIII ve XIV) verilen spesifikasyonları dikkate alarak asansöre CE işaretini iliştirir ve Ek II’de listelenen bilgiyi içeren bir uygunluk beyanı düzenler,

-monte eden, asansörün piyasaya sürülme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza eder,

- Komisyon, Üye Devletler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, talep üzerine monte edenden uygunluk beyanının bir kopyasını, son muayenenin içerdiği testlerin raporlarını temin eder.

4. (a) Asansörlerin veya emniyet aksamının diğer konularla ilgili ve CE işareti iliştirilmesini sağlayan diğer Direktiflere konu olması durumunda, CE işareti iliştirilmesi asansörün ve emniyet aksamının bu Direktiflere de uygun olduğunu gösterir.

b) Bununla birlikte bu Direktiflerden birinin veya daha fazlasının imalatçıya geçiş dönemi boyunca hangi düzenlemeyi uygulayacağını seçme izni vermesi durumunda, CE işareti, sadece asansörü monte eden firma veya emniyet aksamı imalatçısı tarafından uygulanacak Direktiflere uygunluğu gösterir. Bu durumda uygulanan Direktiflerin maddeleri Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlandığı şekliyle Direktiflerce talep edilen ve asansör veya emniyet aksamına eşlik eden belge, bildiri veya talimatnamelerde yer almalıdır.

5. Asansörü monte edenin, veya emniyet aksamı imalatçısının veya onun Toplulkta yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin önceki paragrafların yükümlülüklerine uymaması durumunda, bu yükümlülükler asansörü veya emniyet aksamını Topluluk pazarına süren kişiye geçer. Aynı yükümlülükler, asansörü ya da emniyet aksamını kendi kullanımı için imal eden kişiye de uygulanır.

Madde 9

1. Üye Devletler, Komisyonu ve diğer Üye Devletleri, Madde 8’de sözedilen işlemleri yapması için görevlendirdikleri kuruluşlardan, bu kuruluşların yerine getirdikleri belirli görevlerden, inceleme işlemlerinden, bunlara Komisyon tarafından önceden verilen kimlik numaralarından haberdar ederler.

Komisyon, onaylanmış kuruluşların bir listesini, kimlik numaralarını ve yetkilendirildikleri görevleri Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde bilgi için yayınlar. Komisyon bu listenin güncelliğini sağlar.

2. Üye Devletler, onaylanmış kuruluşları değerlendirmede Ek VII ile getirilen kriteri uygular. İlgili uyumlaştırılmış standartlarla getirilen değerlendirme kriterini karşılayan kuruluşların Ek VII ile getirilen kriteri yerine getirdiği varsayılır.

3. Bir  kuruluşu yetkilendiren bir Üye Devlet, eğer bu  kuruluşun Ek VII ile getirilen kriteri artık karşılamadığını farkederse, verdiği yetkiyi geri alır. Komisyonu ve diğer Üye Devletleri derhal haberdar eder.

BÖLÜM III
CE İşaretlemesi

Madde 10

1. CE işareti CE harflerinden oluşur. Ek III kullanılacak modeli belirtir.

2. CE işareti, Ek I’in 5. Bölümüne uygun olarak her asansör kabinine açıkça ve görülebilir şekilde, Ek IV’de listelenen emniyet aksamının herbirine, eğer mümkün değilse emniyet aksamına ayrılmayacak biçimde iliştirilen bir etiketin üzerine takılır.

3. Üçüncü tarafları CE işaretinin anlamı ve şekli açısından yanıltacak işaretlerin asansörlere veya emniyet aksamlarına takılması yasaktır. CE işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini azaltmaması şartıyla diğer herhangi bir işaret asansörlere veya emniyet aksamlarına iliştirilebilir.

4. Madde 7 hükmü saklı kalmak kaydıyla:

a) bir Üye Devletin, CE işaretinin düzensiz bir şekilde iliştirildiğini düşünmesi durumunda, asansörü monte eden, emniyet aksamının imalatçısı veya onun Toplulukta yerleşik bulunan yetkili temsilcisi üretimin CE işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve Üye Devletin koşullarında yapılan ihlali sona erdirmekle yükümlüdür;

b) eğer uygun olmama durumu devam ediyorsa, Üye Devlet sözkonusu emniyet aksamının piyasaya sürülmesini kısıtlayıcı veya yasaklayıcı, ya da Madde 7 (4) ile getirilen işlemlere uygun olarak asansörün piyasadan çekilmesini ve kullanımının yasaklanmasını ve bundan diğer Üye Devletlerin haberdar edilmesini sağlayıcı tüm önlemleri almalıdır.

BÖLÜM IV
Nihai Hükümler

Madde 11

Bu Direktife uygun olarak:

-bir asansörün piyasaya sürülmesini ve/veya hizmete girmesini ve/veya kullanımını,

-bir emniyet aksamının piyasaya sürülmesini ve/veya hizmete girmesini

kısıtlayan bir karar, dayandığı temelleri de belirtmelidir. Bu tip bir karar, ilgili Üye Devlet’de yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde başvurabileceği kanuni yollar ve bu tip kanuni yolların konu olduğu zaman limitinin de bildirileceği ilgili tarafa mümkün olduğunca çabuk bildirilecektir.

Madde 12

Komisyon, bu Direktifin uygulanmasıyla ilgili tüm kararlara ilişkin bilgi edinmek için gerekli adımları atar.

Madde 13

84/528/EEC ve 84/529/EEC Direktifleri, bu vesileyle 1 Temmuz 1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacaktır.

Madde 14

Asansörün montajıyla ilgili hususlar hakkında bu Direktif, 89/106/EEC Direktifinin Madde 2 (3)’ü anlamında bir Direktiftir.

Madde 15

1. Üye Devletler, 1 Ocak 1997’den önce bu Direktife uyması zorunlu olan kanunları, regülasyonları ve idari hükümleri benimseyip, yayınlayacaktır. Üye Devletler bu durumdan Komisyonu derhal haberdar ederler.

Üye Devletler bu önlemleri benimsediğinde, önlemler bu Direktife yapılan bir referansı kapsarlar veya resmi yayınlanışı sırasında bu tip referanslar bu önlemlere eşlik ederler. Bu referansları yapma metodları, Üye Devletler tarafından belirlenir.

Üye Devletler bu önlemleri 1 Temmuz 1997’den itibaren yürürlüğe koyar.

2. Üye Devletler 30 Haziran 1999’a kadar, bu Direktifin benimsenme tarihinde kendi ülkelerinde yürürlükte olan hükümlere uyan

- asansörlerin piyasaya sürülmesine ve hizmete girmesine,

- emniyet aksamlarının piyasaya sürülmesine ve hizmete girmesine izin verirler.

3. Üye Devletler, bu Direktifin kapsamındaki alanlarda benimseyeceği ulusal kanun hükümlerinin metinlerini Komisyona bildirir.

Madde 16

30 Haziran 2002’den geç olmamak kaydıyla, Komisyon Madde 6 (3)’de sözedilen Komiteye danışarak ve üye Devletlerin verdiği raporlara dayanarak, bu Direktifin getirdiği prosedürlerin çalışmasını  yeniden inceler ve gerekirse, uygun tadillere yönelik teklifler sunar.

Madde 17

Bu Direktif Üye Devletlere yöneliktir.

Brüksel’de, 29 Haziran 1995’de gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Parlamentosu adına                                                                            Konsey adına
            Başkan                                                                                                  Başkan 
         K.HAENSCH                                                                                            M.BARNIER


EK I 

ASANSÖR VE EMNİYET AKSAMININ TASARIMI VE KURULMASI İLE İLGİLİ TEMEL SAĞLIK VE EMNİYET GEREKLERİ 

ÖN SÖZ

1. Temel sağlık ve emniyet gerekleri altındaki zorunluluklar, ancak asansörü kuran veya emniyet aksamı üreten tarafından planlanan şekilde kullanıldığı takdirde asansör veya emniyet aksamın sözkonusu tehlikeye maruz kalacağı durumlarda uygulanır.

2. Direktifte kapsanan temel sağlık ve emniyet gerekleri zorunludur. Ancak, hali hazırda, bunların ortaya koyduğu hedefler ulaşılamayabilinir. Bu gibi durumlarda, mümkün olduğu kadar geniş ölçüde, asansör veya  emniyet aksamı bu hedeflere yakın bir şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. 

3. Emniyet aksam üreticisi ve asansörü monte eden kendi ürünlerine uygulanan bütün herşeyi belirlemek amacıyla tehlikeleri değerlendirme zorunluluğu altındadırlar; Bu değerlendirmeyi dikkate alarak bunları dizayn etmeli ve kurmalıdırlar.

4. Bu Direktifte kapsanmayan 89/106/EEC sayılı Direktifte belirtilen temel gerekler 14.Maddeye göre asansörlere yöneliktir.

1.GENEL

1.1. 91/368/EEC, 93/44/EEC ve 93/68/EEC sayılı Direktiflerce tadil edilen 89/392/EEC sayılı Direktifin uygulanması.

Muhtemel bir tehlike varsa ve bu Ek’de kapsanmıyorsa, 89/392/EEC sayılı Direktifin Ek I'indeki temel sağlık ve emniyet gerekleri uygulanır. 89/392/EEC sayılı Direktifin Ek I'inin Bölüm 1.1.2'indeki temel gerekleri her halükarda uygulanır.

1.2. Kabin

Kabin, azami kişi sayısı ve monte eden tarafından tespit edilen asansörün hesaplanan yüküne karşı gelen yer ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.

Kişilerin taşınması için planlanan asansörler için, ve boyutları elverdiği ölçüde, kabin, kendi yapısal özelliklerinin özürlü insanların ulaşım ve kullanımını engellemeyeceği veya kısıtlamayacağı şekilde ve bunların kullanımını sağlayacak şekilde planlanan değişikliklere izin verecek şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.

1.3. Asılma şekilleri ve destek şekilleri 

Kabinin asılma ve/veya destek şekilleri, bunların bağlantıları  ve diğer uç parçaları, kullanım şartlarını, kullanılan malzemeyi ve üretim şartlarını dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam güvenliği temin etmek ve kabinin düşme riskini asgariye indirmek üzere tasarlanmalı ve kurulmalıdır.

Kabini asmak için halatlar ve zincirler kullanıldığı takdirde, herbirinin ayrı tutturma noktası olan en azından iki bağımsız kablo veya zincir bulunmalıdır. Bu gibi halat ve zincirlerin, sabitlemek veya çevrim oluşturmak için gerekli olmadığı sürece, hiçbir bağlantı veya ek yerlerinin olmaması gerekir.

1.4. Yüklemenin kontrolü (Aşırı hız dahil)

1.4.1. Asansörler, hesaplanan yük aşıldığında normal şekilde çalışmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı, kurulmalı ve monte edilmelidir.

1.4.2. Asansörler bir aşırı hız düzenleyicisi ile techiz edilmelidir.

Bu gerekler, hareket sistemlerinin dizaynlarının aşırı hızı önlediği asansörlere uygulanmazlar.

1.4.3. Hızlı asansörler bir hız-izleyici ve hız-sınırlayıcı gereç ile techiz edilmelidir.

1.4.4. Sürtünmeli makaralarla çalışan asansörler, çekme kablolarının makaralar üzerinde dengesini temin edecek şekilde tasarlanmalıdır.

1.5. Makina

1.5.1. Bütün yolcu asansörlerinin kendi asansör makinasının bulunması gerekir. Bu gerekler, denk ağırlıkların başka bir ikinci kabinle dengelendiği asansörler için uygulanmaz.

1.5.2. Asansörü monte eden, asansör makinaları ve asansörün diğer ilgili cihazlarının bulunduğu yerlere, acil durum ve bakım halleri dışında girilememesini temin eder. 

1.6. Kumanda cihazları

1.6.1. Yanında refakatçisi olmayan özürlü insanların kullanımı için planlanan asansörlerin kumanda cihazları buna göre dizayn etmeli ve kurmalıdır.

1.6.2. Kumanda cihazlarının işlevleri açıkça belirtilmelidir.

1.6.3. Bir grup asansör için olan çağırma devreleri ayrılmış veya birbirlerine bağlı olabilirler.

1.6.4. Elektrikli teçhizat aşağıdaki şartları yerine getirecek şekilde monte edilmeli ve bağlanmalıdır:

- Doğrudan asansöre bağlantısı olmayan devreler hakkında hiç bir olası çelişki olamaz.

- Yüklü iken elektrik gücü kapatılabilir.

- Asansörün hareketleri ayrı bir elektrik emniyet devresinde bulunan elektrik emniyet cihazına bağımlıdır.

- Elektrik tesisatındaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet vermez.

2. KABİN DIŞINDAKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER

2.1. Asansör, kabinin hareket ettiği boşluğa, acil durum ve bakım halleri dışında, ulaşılamamasını temin edecek şekilde dizayn edilmeli ve kurulmalıdır. Bir kişi bu boşluğa girmeden önce asansörün normal kullanımı imkansız hale getirilmelidir.

2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarından birindeyken ezilme (baskı) riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Uç pozisyonların ötesine serbest bir boşluk veya bir barınak ile bu hedef sağlanacaktır.

Ancak, belirli durumlarda, özellikle eski binalarda, bu çeşit bir çözümün uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda, Üye Ülkelerin ilk onayı vermesi imkanını sağlamak için bu riski önlemek amacıyla başka uygun yollar önerilebilir.

2.3. Kabinin giriş ve çıkışlarındaki iskeleler, planlamış kullanım şartları için yeterli mekanik dirence sahip iskele kapıları ile donatılmış olmalıdır.

Bir dahili kilit cihazı normal çalışma esnasında aşağıdakileri önlemelidir:

- bütün iskele kapıları kapalı ve kilitli olmadığı takdirde, kasıtlı veya kasıtsız olarak çalıştırılsa dahi, kabinin hareketine başlamasını,

- kabin hala hareket halindeyken ve önceden belirlenmiş iskele bölgesi dışında iken iskele kapısının açılmasını. 

Ancak, hizalama hızının kumanda edilmesi şartıyla belirli bölgelerde bütün iskele hareketlerine kapılar açıkken izin verilebilir.

3. KABİN İÇİNDEKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER

3.1. Asansör kabinleri, havalandırma açıklıkları haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üzere tam-boy duvarlarla tamamen kapalı olmalı ve tam-boy kapıları olmalıdır. Bu kapılar, kapıların kapalı olmadığı sürece, Bölüm 2.3’ün üçüncü altparagrafında bahsi geçen iskele hareketleri dışında, kabinin hareket etmemesi ve eğer kapılar açıksa durma konumuna gelmesini temin edecek şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir.

Kabin ile asansör boşluğu arasına düşme riski olduğu durumlarda, asansör iki seviye arasında durursa veya asansör boşluğu yoksa kabinin kapıları kapalı kalmalı  ve dahili kilidi olmalıdır.

3.2. Elektrik kesintisi veya aksamın kırılması hallerinde, asansör, kabinin serbest düşmesi veya kumanda edilemeyen yukarı doğru hareketi engelleyen cihazlara sahip olmalıdır.

Kabinin serbest düşmesini önleyen cihaz-kabinin askıda kalmasını sağlayanlardan bağımsız  olmalıdır. Cihaz kabini hesaplanan yükü ile ve asansörü monte  eden tarafından öngörülen azami süratindeyken durdurulabilmelidir. Bu cihaz yardımıyla hasıl olan herhangi bir durdurma, yük şartları ne olursa olsun içindekilere zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.  

3.3. Tamponlar asansör boşluğunun dibi ile kabinin tabanı arasına monte edilmelidir.

Bu durumda, Bölüm 2.2’de bahsi geçen serbest boşluk tamponlar tamamiyle sıkıştırılmış durumdayken ölçülmelidir. Bu gerek, hareket sistemlerinin diazynı sebebiyle Bölüm 2.2’de bahsi geçen serbest boşluk içine kabinin giremediği asansörlerde uygulanmaz. 

3.4. Asansörler, Bölüm 3.2’de bahsi geçen cihaz çalışır durumda değilse, hareket için ayarlanma olasılığını ortadan kaldırır şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.  

4. DİĞER TEHLİKELER

4.1. İskele kapıları ve kabin kapıları veya her iki kapı beraberce, motorla çalıştırılıyorsa, hareket ederlerken olabilecek ezilme riskini önleyici bir cihazla sabitlenmelidirler.

4.2. İskele kapıları, binayı yangından korumaya katkıda bulundukları takdirde, camlı kısımları olanlar da dahil olmak üzere, bütünlük açısından ve yalıtım (alevi kontrol altında tutması) açısından ve sıcağı iletmesi (ısıl yayılım) açısından ateşe karşı uygun bir şekilde dirençli olmalıdır.  

4.3. Denk ağırlıklar, kabinin üstüne düşme veya kabinle şarpışma risklerini ortadan kaldıracak şekilde monte edilmelidir.  

4.4. Asansörler, kabinin içinde kalmış olan kişilerin kurtarılması ve tahliyesine imkan sağlayacak şekilde donatılmalıdır. 

4.5. Kabin, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift-yollu haberleşme tertibatı ile donatılmalıdır.  

4.6. Asansörler, asansör makinalarının içerisindeki sıcaklık asansörü monte eden tarafından belirlenen azami seviyeyi geçtiği durumda, hareketini tamamlayabilmesini sağlayacak ancak yeni komutları kabul etmeyecek şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.  

4.7. Kabinler, uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli havalandırmayı temin edecek şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.  

4.8. Kabin kullanım halinde veya kapısı açıldığında yeterli şekilde aydınlatılmalıdır; bir acil durum aydınlatması da ayrıca olmalıdır.  

4.9. Bölüm 4.5’te  bahsi geçen haberleşme tertibatı ve Bölüm 4.8’de bahsi geçen acil durum aydınlatması, normal elektrik gücü olmadan da çalışacak şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Bunların çalışması, kurtarma prosedürünün normal işleyişine izin verecek kadar uzun olmalıdır.

4.10. Yangın halinde kullanılabilecek olan asansörün kumanda devreleri, asansörün belirli seviyelerde durmasını önleyecek ve asansörün kurtarma ekipleri tarafından öncelikli kumandasına izin verebilecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.  

5. İŞARETLEME

5.1.  89/392/EEC  sayılı Direktifin Ek I’indeki Bölüm 1.7.3.’ü uyan herhangi bir makina için gerekli görülen asgari hususlara ek olarak, her kabin taşınabilecek azami yolcu sayısı ile hesap edilen yükün kilogram değerini açıkça gösteren kolayca görülebilen bir plaka taşımalıdır.  

5.2. Eğer asansör, kabin içinde kalmış olan kişilerin dış yardım olmadan çıkmalarına izin verecek şekilde tasarlanmışsa, ilgili talimat kabin içinde açık ve görülebilir olmalıdır.  

6. KULLANMA TALİMATI

Ek IV’de bahsi geçen emniyet aksamı, asansörü monte edenin kendi Üye Ülkesinin resmi dillerinden birinde veya onun kabul ettiği bir başka Topluluk dilinde çıkarılmış olan ve; 

- montaj

- bağlantı

- ayar, ve

- bakımın etkin ve tehlikesiz olarak yapılmasını mümkün kılan bir el kılavuzu ile beraber olmalıdır. 

6.2. Her bir asansör, asansörün monte edildiği üye ülke tarafından Anlaşmaya uygun olarak belirlenmiş olan, Topluluk resmi dil(ler)inde çıkarılmış bir döküman ile beraber olmalıdır. Bu döküman en az şu bilgileri içermelidir: 

- Normal kullanım için gerekli olan plan ve şemaları içeren ve bakım, muayene, tamir, periyodik kontroller ve Bölüm 4.4’te bahsi geçen kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kılavuzu, 

- tamirlerin ve uygun görüldüğünde, periyodik kontrollerin not edildiği bir seyir defteri.

EK II

A. Emniyet aksamına yönelik AT uygunluk beyanının içeriği(1)

AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidirler:

- emniyet aksamının üreticisinin isim ve adresi(2) ,

- uygun görüldüğü takdirde, Topluluk içinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin isim ve  adresi(2),

- emniyet aksamının açıklaması, tip veya seri detayları ve (eğer varsa) seri numarası,

- açıklamadan anlaşılmıyorsa, enmiyet aksamın emniyet işlevi,

- emniyet aksamın üretim tarihi,

- emniyet aksamın uyduğu bütün ilgili hükümler,

- uygun görüldüğü takdirde, kullanılan uyumlaştırılmış standartlar,

- uygun görüldüğü takdirde, Madde 8’in 1.a.i. ve ii’sine uygun olarak AT-tip-incelemesini yapan

  onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,

- uygun görüldüğü takdirde, bu onaylanmış kuruluşun çıkardığı AT tip-inceleme sertifikasına atıf,

- uygun görüldüğü takdirde, Madde 8’in 1.a.ii’sine uygun olarak üretim kontrollerini yapan

  onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,

- uygun görüldüğü takdirde, üretici tarafından uygulanmış olan kalite temin sistemini, Madde

  8.1.a.iii’üne uygun olarak kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim adres ve kimlik numarası,

- emniyet aksamın üreticisi adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği veya onun

  Topluluk içinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin kimliği.

B. Monte edilen asansörlere yönelik AT uygunluk beyanının içeriği(1)

AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- asansörü monte edenin isim ve adresi(2)

- asansörün tenımı, tip ve seri detayları, seri numarası ve asansörün bağlandığı adres

- asansörün montaj tarihi

- asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler

- uygun görüldüğü takdirde, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,

- uygun görüldüğü takdirde Madde 8’in 2.i  ve ii’sine uygun olarak asansörün modelinin

  AT tip-incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası

- uygun görüldüğü takdirde, AT tip-inceleme sertifikasına atıf,

- uygun görüldüğü takdirde, Madde 8’in 2.iv’üne uygun olarak asansörün doğrulanmasını yapan

  onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,

- uygun görüldüğü takdirde, monte eden tarafından uygulanan kalite temin sisteminin, Madde 8.2.I,

  ii, iii ve v’inin 2. ve 3. bentlerine uygun olarak kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim, adres ve

  kimlik numarası,

- asansörü monte eden adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği.

EK III

(1) Beyan, Ek I Madde 6.1’de bahsi geçen el kylavuzu ile ayny dilde çykarylmaly ve daktilo ile yazylmy? ya da basylmy? olmalydyr.
(2) Bir yetkili temsilci için, mesleki ismi, açyk adresi, ayny zamanda, emniyet aksamyn üreticisinin mesleki ismini ve adresini de belirtir.

(1) Bu beyan, Ek I Madde 6.2’de bahsi geçen el kylavuzu ile ayny dilde çykarylmaly, ve daktilo ile yazylmy? ya da basylmy? olmalydyr.
(2) Mesleki ismi ve açyk adresi.

CE UYGUNLUK İŞARETİ

CE  uygunluk işareti aşağıdaki şekile sahip olan ‘CE’ başharflerinden oluşur:

Eğer CE işareti küçültülür veya büyültülür ise yukarıdaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır.

CE işaretinin değişik parçaları, gerçekte 5mm’den az olmayacak şekilde aynı boyut küçük-ölçekli aksam için terkedilebilir.

CE işareti, aşağıdakilerle ilgilenen onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte verilmelidir:

-   Madde 8.1a.ii veya iii’ünde bahsi geçen prosedürler,

- Madde 8.2’de bahsi geçen prosedürler.

EK IV

MADDE 1.1 ve MADDE 8.1’DE BAHSİ GEÇEN EMNİYET AKSAMININ LİSTESİ

1. İskele kapılarının kilitlenmeleri için olan cihazlar,

2. Ek I Bölüm 3.2’de bahsi geçen düşmeleri önlemek ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketini önlemek için olan cihazlar.

3. Aşırı hız sınırlayıcı cihazlar.

4. (a) Enerji  - toplayan şok emiciler:

                    - hem doğrusal olmayanlar,

                    - hem de geri hareketi azaltanlar

   (b) Enerji-dağıtan şok emiciler.

5. Düşmeleri önleyen cihazlar olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik elektrik devrelerin prizlerine bağlanmış olan emniyet cihazları. 

6. Elektronik aksam içeren emniyet şalterleri şeklindeki elektrikli emniyet cihazları.

EK V

AT TİP İNCELEMESİ (Modül B)

A. Emniyet aksamının AT tip-incelemesi

1. AT tip-incelemesi, bir onaylanmış kuruluşun bir emniyet aksamın temsili bir örnek numunesinin, takıldığı asansörün Direktifin gereklerini sağlamasına imkan vereceğini doğrulaması ve belgelemesi prosedürüdür. 

2. AT tip-incelemesi için başvurular, emniyet aksamın üreticisi veya onun Topluluk içinde yerleşik yetkili temsilcisi tarafından, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmalıdır. 

Başvuru aşağıdakileri kapsamalıdır: 

- emniyet aksamı üreticisinin ismi ve adresi ve, eğer başvuru yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa,

  bunun ismi ve adresi, ve emniyet aksamının üretim yeri,

- aynı başvurunun başka herhangi bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmadığına dair yazılı beyan

- bir teknik dosya

- emniyet aksamının temsili bir örnek numunesi veya bunun nerede inceleneceğine dair detaylar.

Onaylanmış kuruluş başka numuneler için gerekçeli talepte bulunabilir.

3. Teknik dosya emniyet aksamının uygunluğunun ve doğru şekilde takıldığı asansörün Direktifin hükümlerine uygun olacağını mümkün kılmaya yeterli olduğunu değerlendirmeye imkan vermelidir.

Uygunluk değerlendirmesi amacıyla gerekli olduğundan, teknik dosya aşağıdakileri içermelidir:

- kullanım alanı (özellikle hız, yük ve elektrik için olan olası sınırlar) ve koşulları (özellikle patlayıcı

  çevreler ve parçalara yönelik etkileri) da dahil olmak üzere, emniyet aksamının genel açıklaması

- dizayn ve üretim çizimleri ve şemaları,

- dikkate alınan temel gerek(ler) ve bunu (bunları) sağlamak için kullanılan gereçler (örneğin bir   uyumlaştırılmış standart),

- üretici tarafından gerçekleştirilen veya ihale edilen her türlü test ve hesap sonuçları,

- emniyet aksamına ait olan montaj talimatının bir kopyası

- seri-üretilen emniyet aksamının, incelenen emniyet aksamına uygun olmasını temin etmek için üretim

  aşamasında alınan tedbirler.

4. Onaylanmış kuruluş:

- istenen hedeflerin ne ölçüde karşılandığını değerlendirmek için teknik dosyayı incelemeli,

- teknik dosya bazında, emniyet aksamının yeterliliğini incelemeli,

- emniyet aksamın üreticisi tarafından uygulanan çözümlerin, emniyet aksamının, asansör üzerine   doğru bir şekilde takıldığı zaman, işlevlerini yerine getirmesine izin verecek şekilde Direktifin   gereklerini sağladığını kontrol etmek için gerekli olan uygun kontroller ve testleri yapar veya yaptırır.

5. Eğer emniyet aksamının temsili bir örnek numunesi kendisine uygulanabilen Direktifin hükümlerini sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş, başvurana bir AT tip-inceleme sertifikası verir. Sertifika, emniyet aksamının üreticisinin isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarını, sertifikanın gerçeliliğinin bütün şartlarını ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içermelidir.

Komisyon, Üye Ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar bu sertifikanın bir kopyasını ve, gerekçeli bir taleple, teknik dosyanın bir kopyasını, gereçkleştirilen incelemelerin, hesaplamaların ve testlerin raporlarını alabilirler. Eğer onaylanmış kuruluş üreticiye bir AT tip-inceleme sertifikası vermeyi reddederse, bu reddin detaylı sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz prosedürü için hüküm verilmelidir.

6. Emniyet aksamın üreticisi veya onun Topluluk içinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisi, orijinal teknik dosyada  (Bölüm 3’ün ilk bendine bakınız) belirtilmeyen yeni ekleme ve çeşitlendirmeler de dahil olmak üze


ürün ayrıntısı için ürünlerin isimlerini tıklayınız

https://www.westamatic.de/ https://www.anton-heim.de/ https://www.teuto-finanzen.de/ https://www.wohnungen-lorch.de/ http://www.hoenskliks.nl/ https://www.ross-cosmetic.de/ https://www.dreherei-glock.de/ https://www.vu-optimierung.de/ https://www.young4mation.de/ https://www.campdragan.com/ https://www.flomaq.de/ https://www.aktionspreisforum.de/ https://www.dreherei-glock.de/ https://www.vuongdesign.nl/ https://www.tewes-grafik.de/ http://www.laserhaircare.nl/ https://www.josephgrill.nl/ https://www.edinstwo.de/ https://www.malente-brodersen.de/ https://www.crashman.nl/ https://www.philippjaehnel.de/ https://www.maxtreppen.de/ https://www.fedelespain.com/ https://www.ekskuus.nl/ http://www.chariotsofthedead.com/ https://www.brockvilleinfo.com/ https://www.deverzinner.nl/ https://www.esmoebel.de/ https://www.hp-berufshilfe.de/ https://www.auto-powersuche.de/ https://www.digitelmobile.nl/ https://www.pc-legeres.de/ https://www.teuto-finanzen.de/ http://www.rapidpcfix.co.uk/ http://www.byeve.de/ https://www.adrian-bonn.de/ https://www.malente-brodersen.de/ https://www.hemrotech.de/ https://www.metallbau-gaertner.de/ https://www.pestalozzinet.de/ http://www.paalman-tempelman.nl/ http://www.kaniko.de/ https://www.hi-drispenstedt.de/ https://www.teuto-finanzen.de/ https://www.kredit-quality.de/ https://www.euro-logging.de/ https://www.josephgrill.nl/ https://www.metallbau-gaertner.de/ https://www.securus-peine.de/ https://www.frank-weisser.de/

TOP