Asansör Bakım Yönetmeliği

        

 

 

5 Kasım 2011 Cumartesi   Resmi Gazete   Sayı: 28106

 

 

 YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarınısağlamak üzere; işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü, bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satışsonrasıhizmetleri için uyulmasıgereken kurallarıbelirlemektir.”

MADDE 2 ‒AynıYönetmeliğin 3 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 7 nci maddelerine, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılıTüketicinin KorunmasıHakkında Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 ‒AynıYönetmeliğin 4 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 ‒(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, es5 Kasım 2011 nek olmayan ve yatay düzlemle 15°’den fazla bir açıoluşturan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcıya sahip olan ve

1) İnsanların,

2) İnsanların ve yüklerin,

3) Bir kişi zorlanmadan taşıyıcıya girebiliyorsa ve taşıyıcıiçine ya da taşıyıcıiçindeki bir kişinin kolayca ulaşabileceği şekilde yerleştirilmişkontrollerle teçhiz edilmişise sadece yüklerin,

taşınmasına yönelik bir tertibatı,

b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanıdüzenleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörükullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

ç) A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularınıiçerecek şekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standardıkapsamında akredite olan muayene kuruluşunu,

d) AT uygunluk beyanı: Asansör monte edenin piyasaya arz ettiği asansörün Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,

e) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra tasarlandığıbiçimde, kullanım ömrüboyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarınıve güvenlik gereklerinin devamlılığınısağlamaya yönelik asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yürütülen bütün işlemleri,

g) Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir şekilde çalışmasınısağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, onarımınıve yıllık kontrolünüyaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki veya kat maliki/malikleri veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Hizmet denetimi: Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmeti veren asansör monte eden veya onun yetkili servisinin, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunun Bakanlık tarafından denetimini,

h) İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırlarıdışında kalan alanlardaki yapılar için valilikleri veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapıruhsatıve yapıkullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer kurum ve kuruluşları,

ı) Kurtarma çalışması: Asansör içerisinde insanın veya insanların mahsur kaldığına dair bilginin alınmasıyla başlayan, asansörün teknik dosyasında yer alan kurtarma talimatına uygun olarak yapılan ve insanın veya insanların serbest kalmasıyla sonuçlanan çalışmayı,

i) Yetkili mühendis: Türk Mühendis ve Mimar OdalarıBirliğine bağlıElektrik Mühendisleri Odasıve Makine Mühendisleri Odasınca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakım, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliliği belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini,

j) Yetkili servis: Asansör monte edenin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacak şekilde kendi adına kurduğu servis istasyonunu veya asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için sorumluluğu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapılan ve iki yılda bir yenilenen sözleşme ile yetki verdiği TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Yıllık kontrol: Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak periyodik kontrolü, ifade eder.”

MADDE 4 ‒AynıYönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 ‒(1) Asansörün monte edildiği yapıya uygunluğu ile ilgili işlemler, ilgili idare tarafından 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılıİmar Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ve bu kanunlar kapsamında yürürlükte bulunan mevzuata göre yürütülür.

(2) Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) uygun olarak piyasaya arz edilen ve kullanıcının hizmetine sunulmak üzere işletmeye alınacak olan her asansör, asansör monte eden tarafından ilgili idareye tescil ettirilir. Asansör monte eden, asansörün AT uygunluk beyanıile birlikte ilgili idareye başvurur ve EK I’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde düzenlenmişolan onaylıtescil belgesini alır.

(3) İlgili idarece yapılan tescillerin bildirimi, altıaylık dönemler itibariyle, asansörün bulunduğu ildeki bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüğüne EK II’de yer alan bildirim cetveline uygun olacak şekilde yapılır.”

MADDE 5 ‒AynıYönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 ‒(1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasınısağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımınıyaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanmasıamacıile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur.”

MADDE 6 ‒AynıYönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 ‒(1) Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolüyapının bağlıbulunduğu ilgili idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.

(2) Yıllık kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik A tipi muayene kuruluşunun belirlenmesi aşamasında, yapının bağlıbulunduğu ilgili idarece gerekli duyurular yapılır ve başvurular alınır.

(3) İlgili idarece alınacak başvurular neticesinde A tipi muayene kuruluşunun yeterliliği; sahip olduğu akreditasyonun kapsamı, periyodik kontrol ve muayene konularınıkapsayacak şekilde düzenlenmişolan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu, bünyesinde tam zamanlıolarak çalıştırdığımuayene şefi ve muayene personeli sayısı, periyodik kontrol ücreti ve periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın genel durumu gibi kriterler dikkate alınarak incelenir.

(4) Yapılan incelemeler neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu ve ilgili idare arasında imzalanacak görevlendirme sözleşmesi ile A tipi muayene kuruluşuna asansörlerde yıllık kontrol işi için yetki verilir ve kamuoyuna gerekli duyurular yapılır.

(5) A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında imzalanacak olan protokolde öngörülen sözleşme süresi boyunca, A tipi muayene kuruluşunun akreditasyonunun ve mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliği sağlanır.

(6) Mesleki sorumluluk sigortasının sürdürülmemesi, akreditasyonun askıya alınmasıveya iptal edilmesi durumlarında, ilgili idare tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisine son verilir ve gerekli duyurular yapılır.

(7) Yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün bulunduğu yapıdaki bina sorumlusuna aittir.

(8) Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında bina sorumlusundan talep edilecek yıllık kontrol ücreti, ilgili idare tarafından tespit ve ilan edilir.

(9) Yıllık kontrol, asansörün bakımınıüstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaretinde gerçekleştirilir.

(10) Yıllık kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek hasarların tazmini, A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır.

(11) A tipi muayene kuruluşunca verilecek olan muayene raporu üçnüsha olarak tanzim edilir ve ilgili idarede, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshasımuhafaza edilir.

(12) Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, A tipi muayene kuruluşu tarafından yapının bağlıbulunduğu ilgili idareye bildirilir ve yıllık kontrolüyaptırılıncaya kadar hizmet dışıbırakılmasısağlanır.

(13) Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur.

(14) Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ilgili idare sorumludur.

(15) Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonrasında, yıllık kontrol tekrarlanır.

(16) Yıllık kontrol faaliyetine ilişkin istatistiki bilgiler ilgili idarece kayıt altına alınır ve Bakanlığa açık tutulur.”

MADDE 7 ‒AynıYönetmeliğe aşağıdaki Ek 1 inci madde eklenmiştir.

“Hizmet denetimi

 EK MADDE 1 ‒(1) Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmeti veren asansör monte eden veya onun yetkili servisinin, bu Yönetmelikte belirtilen asgari şartlara uygun hizmet sunup sunmadığına dair denetim, Bakanlık tarafından yapılır.”

MADDE 8 –AynıYönetmeliğe aşağıdaki Ek 2 nci madde eklenmiştir.

“Satışsonrasıhizmetler

EK MADDE 2 ‒(1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sanayi Mallarının SatışSonrasıHizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği, onaylıSatışSonrasıHizmetleri Yeterlilik Belgesi için asansör monte eden tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılır.

(2) Piyasaya arz edilen asansörlere yönelik satışsonrasıhizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla, bu Yönetmelikte Bakanlık tarafından belirlenmişolan asgari kriterler çerçevesinde ve Türk StandardlarıEnstitüsütarafından tespit edilen standardlarda belirtilen özellikleri taşıyacak nitelikte en az bir servis istasyonu, asansör monte eden tarafından kurulur.

(3) Asansör monte eden, monte ettiği her asansör için 10 yıllık kullanım ömrüsüresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle, bakım ve servis hizmetini sunmak zorundadır.”

MADDE 9 ‒AynıYönetmeliğe aşağıdaki Ek 3 üncümadde eklenmiştir.

“Garanti belgesi

EK MADDE 3 ‒(1) Asansör monte eden tarafından Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) uygun olarak piyasaya arz edilen ve kullanıcının hizmetine açılan her asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla iki yıl süre ile garanti edilir.

(2) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik gereği, onaylıgaranti belgesi için asansör monte eden tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılır.

(3) Aylık bakım neticesinde, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından asansörde değiştirilecek olan herhangi bir aksam veya parça bir yıldan az olmamak üzere garanti edilir.”

MADDE 10 ‒AynıYönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 ‒(1) Bu Yönetmeliğin hizmete ilişkin hususlarına aykırıhareket edenler hakkında; Tüketicinin KorunmasıHakkında Kanun, tarafların bu Kanun kapsamıdışında kaldığıdurumlarda ise genel hükümler geçerlidir.

(2) Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolüyapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolüyapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, yapının bağlıbulunduğu ilgili idare tarafından hizmet dışıbırakılır.”

MADDE 11 –AynıYönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçişhükmü

GEÇİCİMADDE 1 ‒(1) 1/1/2012 tarihine kadar asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolüyapının bağlıbulunduğu ilgili idarece yapılır. Ancak kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan ilgili idare, yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamışyetkili mühendislere yaptırabilirler. Bu mühendisler tarafından can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunup bulunmadığına dair en az üçnüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazırlanan raporun birer nüshasıilgili idarede, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilir.”

MADDE 12 ‒AynıYönetmeliğe ekte yer alan EK I ve EK II eklenmiştir.

MADDE 13 ‒Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 ‒Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


ürün ayrıntısı için ürünlerin isimlerini tıklayınız

https://www.westamatic.de/ https://www.anton-heim.de/ https://www.teuto-finanzen.de/ https://www.wohnungen-lorch.de/ http://www.hoenskliks.nl/ https://www.ross-cosmetic.de/ https://www.dreherei-glock.de/ https://www.vu-optimierung.de/ https://www.young4mation.de/ https://www.campdragan.com/ https://www.flomaq.de/ https://www.aktionspreisforum.de/ https://www.dreherei-glock.de/ https://www.vuongdesign.nl/ https://www.tewes-grafik.de/ http://www.laserhaircare.nl/ https://www.josephgrill.nl/ https://www.edinstwo.de/ https://www.malente-brodersen.de/ https://www.crashman.nl/ https://www.philippjaehnel.de/ https://www.maxtreppen.de/ https://www.fedelespain.com/ https://www.ekskuus.nl/ http://www.chariotsofthedead.com/ https://www.brockvilleinfo.com/ https://www.deverzinner.nl/ https://www.esmoebel.de/ https://www.hp-berufshilfe.de/ https://www.auto-powersuche.de/ https://www.digitelmobile.nl/ https://www.pc-legeres.de/ https://www.teuto-finanzen.de/ http://www.rapidpcfix.co.uk/ http://www.byeve.de/ https://www.adrian-bonn.de/ https://www.malente-brodersen.de/ https://www.hemrotech.de/ https://www.metallbau-gaertner.de/ https://www.pestalozzinet.de/ http://www.paalman-tempelman.nl/ http://www.kaniko.de/ https://www.hi-drispenstedt.de/ https://www.teuto-finanzen.de/ https://www.kredit-quality.de/ https://www.euro-logging.de/ https://www.josephgrill.nl/ https://www.metallbau-gaertner.de/ https://www.securus-peine.de/ https://www.frank-weisser.de/

TOP